Ausstellungen

Andréas Lang, Sumpfwald, Kamerun 2016, Pigment-Print, 104,40 x 128,40 cm © VG Bild-Kunst Bonn 2020
Andréas Lang, Sumpfwald, Kamerun 2016, Pigment-Print, 104,40 x 128,40 cm © VG Bild-Kunst Bonn 2020
In weiter Ferne so nah (far away so close)
AArtist in Residence-Programm 2016 – 2020
August 27 – November 8, 2020